HANDVEST VAN DE VERENIGDE NATIES PDF

The Organization and its Members, in pursuit of the Purposes stated in Article 1, shall act in accordance with the following Principles. The Organization is based on the principle of the sovereign equality of all its Members. All Members, in order to ensure to all of them the rights and benefits resulting from membership, shall fulfil in good faith the obligations assumed by them in accordance with the present Charter. All Members shall settle their international disputes by peaceful means in such a manner that international peace and security, and justice, are not endangered.

Author:Dadal Arashilkree
Country:Croatia
Language:English (Spanish)
Genre:Environment
Published (Last):26 October 2016
Pages:162
PDF File Size:10.67 Mb
ePub File Size:7.89 Mb
ISBN:591-4-90919-984-7
Downloads:49792
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:NikokTerwijl Lord Byron doelde op de geallieerden ten tijde van de Slag bij Waterloo tegen Napoleon I , gebruikte Churchill de term om de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog mee aan te duiden.

De naam werd aangenomen door de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt en voor het eerst gebruikt in de Verklaring door Verenigde Naties ondertekend op 1 januari tijdens de Arcadiaconferentie. Voorbereidingen tot oprichting[ bewerken brontekst bewerken ] Het idee voor een permanente alliantie in de vorm van een internationale organisatie kwam voort uit de Verklaring van Moskou , getekend in oktober tijdens de door de geallieerden gehouden conferentie in Moskou de derde Conferentie van Moskou en de Conferentie van Teheran een maand later.

De Volkenbond was toen al in een vergevorderde staat van verval. Tijdens deze en latere besprekingen werden ruwe schetsen gemaakt van de toekomstige organisatie. Enkele belangrijke discussiepunten waren: wat het doel van de internationale organisatie zou zijn, welke landen lid van de organisatie zouden mogen worden en uit welke organen de VN zou bestaan.

Er werd tevens al een globale opvatting gemaakt over het bewaren van vrede peace keeping en samenwerking op het gebied van economie , wereldveiligheid en maatschappelijke ontwikkelingen. In het dagelijks leven werd er toen door burgers en niet-participerende overheden veel gediscussieerd over deze ruwe schetsen. Naast de onafhankelijke naties werden ook enkele non-gouvernementele organisaties , waaronder de Lions Clubs International , uitgenodigd om te assisteren bij de opstelling van de organisatie.

De vijftig naties die aanwezig waren op de conferentie ondertekenden twee maanden later, op 26 juni, het Handvest van de Verenigde Naties de grondwet van de organisatie. Polen , dat niet vertegenwoordigd was op de conferentie, maar wel een reserveplek had, voegde zijn handtekening later toe aan het Handvest, waarmee het aantal "originele" ondertekenende partijen uitkomt op 51 staten.

De Verenigde Naties traden in werking op 24 oktober , na de ratificatie van het Handvest door de vijf permanente leden van de Veiligheidsraad — de Republiek China , Frankrijk , de Sovjet-Unie , het Verenigd Koninkrijk en de Verenigde Staten van Amerika — en door een meerderheid van de 46 andere oprichters.

Hij moest ervoor zorgen dat elke natie in de conferentie een even zwaar tellende stem had in de besprekingen, zodat het overleg eerlijk zou verlopen. Verder had hij de opdracht om voor de eerste groep werknemers van de VN te zorgen, een totaal van personen. De voorganger van de Verenigde Naties, de Volkenbond , werd op 18 april opgeheven, na de oprichting van de nieuwe organisatie. Kort daarna verkortte de organisatie haar eigen naam. Inzichtelijke veranderingen[ bewerken brontekst bewerken ] In de jaren zeventig en de jaren tachtig werd er een hoog ideologisch en idealistisch debat gevoerd binnen de Verenigde Naties.

Aan het begin van de jaren negentig wordt de wens uitgesproken om de conferenties ook buiten New York plaats te laten vinden. Deze wens werd voornamelijk verwezenlijkt door thematische conferenties waaronder Vrouwenrechten in Peking , Sociale ontwikkeling in Kopenhagen en Duurzame ontwikkeling in Johannesburg op te zetten.

Deze thematische conferenties werden mede gehouden om lidstaten actiever mee te laten werken en om de lidstaten ook op een persoonlijker vlak, buiten de directe politiek , samen te laten werken.

Een andere wens die ingewilligd werd door de conferenties was om de organisatie dichter bij de burgers te brengen. De plaatselijke bevolking kon de sfeer van de organisatie dichter bij huis proeven door de thematische conferenties en de onderwerpen waren een stuk persoonlijker van aard. Naast zware politieke kwesties als dekolonisatie en oorlog kwam er nu ook plaats voor onderwerpen als vrouwenemancipatie en discriminatie.

In zijn het IMF en de Wereldbank onderdeel van de VN voor het eerst op voet van gelijkheid met elkaar in samenwerking en overleg getreden. In het algemeen zijn de debatten constructiever geworden en is er een grotere bereidheid gegroeid om beslissingen ook daadwerkelijk gezamenlijk uit te voeren.

Dit zou in de toekomst tot meer oplossingen kunnen leiden. Hervormingen[ bewerken brontekst bewerken ] Sinds de jaren 90 is er steeds meer internationale kritiek gekomen op de structuur en de manier van werken van de Verenigde Naties.

Er is echter geen unanieme roep om een bepaalde soort organisatorische hervorming en elk jaar wordt de discussie moeilijker en uitgebreider.

Sommigen willen dat de Verenigde Naties de status krijgen van een mondiale overheidsinstantie, maar daar tegenover staan de groeperingen die vinden dat de VN al te veel is. Echter, de eerste groep die voor uitbreiding is noemt dit onmogelijk zonder het uitgebreide systeem waaronder de Verenigde Naties vallen.

Hoewel voormalig secretaris-generaal Kofi Annan sinds zijn aantreden om hervorming van de Verenigde Naties vroeg, kwam de discussie pas jaren later weer opnieuw onder grote aandacht van de lidstaten. Na het schandaal rond het Oil-for-Food-programma in Irak [7] en meerdere corruptiezaken die naar buiten kwamen aan het einde van , begonnen lidstaten publiekelijk om een "nieuwe organisatie" te roepen.

Hervormingsplan [ bewerken brontekst bewerken ] Toen Kofi Annan in gekozen werd als secretaris-generaal van de Verenigde Naties , zag hij de noodzaak voor een vernieuwde organisatie al meteen.

Direct na zijn aanstelling presenteerde hij dan ook aan de lidstaten in de Algemene Vergadering zijn "Programma voor Hervorming". De permanente posities binnen de VN-Veiligheidsraad zijn vastgelegd naar het politieke beeld van , direct na de oprichting van de organisatie.

Hoewel veel van deze relaties in al die jaren niet veranderd zijn vond Annan dat er tegenwoordig meer dan vijf wereldmachten zijn die een permanente positie in de Raad zouden moeten krijgen.

Het rapport sprak tevens over het aanpakken van bureaucratie binnen de organisatie en om alle beslissingen transparanter te maken. In tegenstelling tot de ambitie van Annan om dit rapport het centrale speerpunt te maken van de gang van zaken van de Verenigde Naties, sneeuwde het rapport onder en gaf het nooit aanleiding tot daadwerkelijke actie. Millenniumdoelstellingen[ bewerken brontekst bewerken ] Zie Millenniumdoelstellingen voor het hoofdartikel over dit onderwerp.

Van 6 tot en met 8 september werd er in de Algemene Vergadering een speciale bijeenkomst gehouden om te spreken over nieuwe doelen voor de organisatie als onderdeel van doelstellingshervormingen. Op 8 september werd de Millenniumverklaring [9] aangenomen door de Algemene Vergadering. Dit leidde tot hernieuwde politieke investering in het centrale systeem van de VN. De Millenniumverklaring bevatte concrete doelstellingen, geformuleerd als taken voor de Verenigde Naties.

Er staan in de verklaring zes basisprincipes die essentieel zijn voor internationale samenwerking: vrijheid , gelijkheid , solidariteit , tolerantie , respect voor de natuur en gedeelde verantwoordelijkheid. De verklaring zorgt in voor een grote mobilisatie onder lidstaten en maakt de eerste stap klaar voor eventuele hervormingen van de missie voor de organisatie.

Hieronder valt ook het voortslepende onderzoek naar het olie-voor-voedselschandaal. Kofi Annan wil vergaande hervormingen doorvoeren om de organisatie beter te laten functioneren, maar critici verwachten veel tegenstand van lidstaten. Slechts enkele hervormingen worden gesteund door de lidstaten tijdens het debat en de media spreken van een "lauw debat, dat tot geen uitkomst of verbetering heeft geleid". Er wordt kritisch gekeken naar wat de organisatie al bereikt heeft en wat er nog moet gebeuren om in de doelstellingen te behalen.

De wereldleiders raakten het niet eens over een volledig hervormingsplan en diverse punten op de agenda werden ondergesneeuwd door andere zaken. Echter, ze bereikten wel overeenstemming rond de hervorming van diverse onderdelen en diverse speerpunten uit het rapport van Annan werden hoewel vaag bevestigd. Hoewel Annan hier geen algemene hervormingen voor heeft kunnen bereiken, heeft hij binnen zijn eigen deelorganisatie het Secretariaat van de Verenigde Naties wel gewerkt aan terugdringing van bureaucratie en het transparanter maken van het bestuur.

Tegen het einde van had het Secretariaat tevens alle mandaten van de Algemene Vergadering gecontroleerd van de afgelopen vijf jaar.

Het Secretariaat hoopt hiermee meer duidelijkheid binnen het mandaatsysteem van de Verenigde Naties te krijgen en heeft voor de toekomst al aangegeven dat het eerdere mandaten ook wil controleren voor nog meer transparantie.

Natuurlijk verschillen de Verenigde Naties in details veel van een soevereine staat, maar de basis van de organisatie lijkt overeen te komen. Activiteiten[ bewerken brontekst bewerken ] De Verenigde Naties spelen een grote rol op het gebied van mondiale maatschappelijke activiteiten. De organisatie moedigt internationale mensenrechten op actieve wijze aan. Zo werd de Universele Verklaring van de Rechten van de Mens op 10 december getekend door de lidstaten.

De Verenigde Naties hebben zich in het verleden veel beziggehouden met dekolonisatie en het ondersteunen van de nieuwe staten die daardoor ontstaan zijn. De organisatie bekommert zich verder om economische ontwikkeling , wereldgezondheid , de staat van de natuur en het milieu , de gezondheid van dieren , educatie , vluchtelingenwerk en de wereldhandel.

De organisatie geeft zelf als haar vijf kernactiviteiten aan: [15].

GREENLEE 7806SB PDF

Handvest van de Verenigde Naties, San Francisco, 26-06-1945

Zimbabwe Bord dat een strand voorbehield aan blanken in de stad Durban foto: Resolutie van de Veiligheidsraad van de Verenigde Naties werd aangenomen op 23 oktober door de VN-Veiligheidsraad met veertien stemmen voor en een onthouding van de Verenigde Staten. Achtergrond[ bewerken brontekst bewerken ] Zie Apartheid voor het hoofdartikel over dit onderwerp. Na de Tweede Wereldoorlog werd in Zuid-Afrika het apartheidssysteem ingevoerd waarbij blank en zwart volledig van elkaar gescheiden moesten leven maar die eersten wel bevoordeeld werden. Ook in de rest van de wereld werd het afgekeurd, wat onder meer tot sancties tegen Zuid-Afrika leidde. Tegenstanders van de apartheid werden op basis van de apartheidswetten streng gestraft.

ASIAN DRAMA GUNNAR MYRDAL PDF

Resolutie 556 Veiligheidsraad Verenigde Naties

Ontstaansgeschiedenis Voorloper: de Volkenbond Vlak na de Eerste Wereldoorlog , in , werd op initiatief van de Amerikaanse president Woodrow Wilson tijdens de Vrede van Versailles de Volkenbond opgericht, de organisatie die beschouwd kan worden als de voorloper van de Verenigde Naties. De Volkenbond was bedoeld om de internationale vrede te handhaven en een nieuwe wereldoorlog te voorkomen. Diplomatie en het sluiten van overeenkomsten, die politieke onafhankelijkheid en territoriale onschendbaarheid van lidstaten garandeerden, waren de belangrijkste instrumenten van de Volkenbond. Groei van de Volkenbond Tijdens het Interbellum groeide het aantal leden van de bond gestaag: bij de oprichting in waren 44 landen lid, terwijl in , op het hoogtepunt van de organisatie, 58 landen lid waren. De Verenigde Staten werden zelf overigens geen lid van de bond. Het merendeel van de Amerikaanse Senaat, en met name de Republikeinse leden, waren namelijk isolationistisch ingesteld — kenmerkend voor de Verenigde Staten in die tijd — en wilde geen deel uit te maken van de Volkenbond.

COTO VEDADO JUAN GOYTISOLO PDF

Oh no, there's been an error

Terwijl Lord Byron doelde op de geallieerden ten tijde van de Slag bij Waterloo tegen Napoleon I , gebruikte Churchill de term om de geallieerden in de Tweede Wereldoorlog mee aan te duiden. De naam werd aangenomen door de Amerikaanse president Franklin Delano Roosevelt en voor het eerst gebruikt in de Verklaring door Verenigde Naties ondertekend op 1 januari tijdens de Arcadiaconferentie. Voorbereidingen tot oprichting[ bewerken brontekst bewerken ] Het idee voor een permanente alliantie in de vorm van een internationale organisatie kwam voort uit de Verklaring van Moskou , getekend in oktober tijdens de door de geallieerden gehouden conferentie in Moskou de derde Conferentie van Moskou en de Conferentie van Teheran een maand later. De Volkenbond was toen al in een vergevorderde staat van verval. Tijdens deze en latere besprekingen werden ruwe schetsen gemaakt van de toekomstige organisatie.

CANON SURE SHOT 80U MANUAL PDF

Verenigde Naties

.

Related Articles