BASISBOEK DUURZAME ONTWIKKELING PDF

Aantal bezoeken: Transcriptie 1 Basisboek Duurzame ontwikkeling Dr. Roorda Wetenschappelijke adviesraad: Prof. Beckers Prof. Grin Prof. Jansen Prof.

Author:Kazinris Kilrajas
Country:Republic of Macedonia
Language:English (Spanish)
Genre:Relationship
Published (Last):14 February 2009
Pages:259
PDF File Size:10.1 Mb
ePub File Size:10.76 Mb
ISBN:383-1-20522-189-5
Downloads:97282
Price:Free* [*Free Regsitration Required]
Uploader:KigazshuraAantal bezoeken: Transcriptie 1 Basisboek Duurzame ontwikkeling Dr. Roorda Wetenschappelijke adviesraad: Prof. Beckers Prof. Grin Prof. Jansen Prof. Martens Prof. Rabbinge Dr. Slingerland Prof. Aan de totstandkoming van deze uitgave is de uiterste zorg besteed. Voor informatie die desondanks onvolledig of onjuist is opgenomen, aanvaarden auteur s , redactie en uitgever geen aansprakelijkheid.

Voor zover het maken van reprografische verveelvoudigingen uit deze uitgave is toegestaan op grond van artikel 6h Auteurswet 92 dient men de daarvoor verschuldigde vergoedingen te voldoen aan Stichting Reprorecht postbus , KB Hoofddorp, Voor het overnemen van gedeelte n uit deze uitgave in bloemlezingen, readers en andere compilatiewerken artikel 6 Auteurswet 92 kan men zich wenden tot Stichting PRO Stichting Publicatie- en Reproductierechten Organisatie, postbus , KB Hoofddorp, www.

All rights reserved. No part of this publication may be reproduced, stored in a retrieval system, or transmitted, in any form or by any means, electronic, mechanical, photocopying, recording, or otherwise, without the prior written permission of the publisher. Dat is zichtbaar in de kranten, waarin het onderwerp dagelijks aan de orde is, al dan niet met vermelding van de letterlijke term duurzame ontwikkeling.

Het blijkt uit de bestedingen van de overheid en van de bedrijven, die jaarlijks miljarden euro s uitgeven aan duurzame ontwikkeling en aan maatschappelijk verantwoord ondernemen. Het onderwerp is niet meer weg te denken, en het is snel op weg om - net als het begrip kwaliteit enkele decennia geleden een vast kernthema te worden voor alle ondernemingen en organisaties.

De samenleving, de overheden en het bedrijfsleven hebben dan ook behoefte aan professionals op allerlei terreinen die weet hebben van duurzame ontwikkeling en er iets mee kunnen doen.

Dat blijkt wel uit het feit dat een toenemend aantal bedrijven eenvoudig vraagt naar personeel met die eigenschappen. Het Basisboek Duurzame Ontwikkeling is gericht op studenten van het hoger onderwijs hogescholen en universiteiten van alle disciplines: onder meer technische, economische, sociale, groene, leraren- en kunstopleidingen.

En bovendien in balans met betrekking tot plaats en tijd, dat wil zeggen met oog voor de mondiale kant van duurzame ontwikkeling en voor de toekomstaspecten ervan. Voor de wetenschappelijke toetsing van het boek is zorg gedragen door een adviesraad bestaande uit zeven wetenschappers van internationale naam, die elk op een deelterrein van duurzame ontwikkeling gezaghebbend zijn.

Op de didactische kwaliteiten is toegezien door een groep van circa dertig docenten in het hoger onderwijs en door hun studenten. De beide thema s zijn zo actueel, dat ze in het basisboek meer aandacht dienden te krijgen.

Alle informatie, waaronder die in tabellen en grafieken, is volledig up-todate gemaakt. Duurzame ontwikkeling is volop in beweging; waar wetenschap en bestuur voor nieuwe inzichten hebben gezorgd, is de tekst van de bestaande hoofdstukken aangepast en uitgebreid. Een uitgebreider overzicht van de wijzigingen ten opzichte van de eerste editie is te vinden op de website noordhoff.

Op die site bevindt zich ook een flinke verzameling oefenmateriaal. Daarnaast zijn er leerdoelen per hoofdstuk, computerprogramma s, spreadsheets, powerpoints en andere materialen. Voor de docenten zijn er uitwerkingen van de opdrachten en tentamens, gemaakt door docenten die het boek met hun studenten gebruiken. Mens en natuur 3.

Eenrichtingsverkeer: geen kringlopen Positieve terugkoppeling: zonder rem omhoog of omlaag Roofbouw: een reusachtige voetafdruk Schoon water: alles voor de mens, en dan nog niet genoeg Landbouw en veeteelt: efficiency te hoog en toch nog te laag Gevolgen voor de natuur 73 Samenvatting 82 3 Weeffouten: mens en samenleving PPP in onbalans: de economie eerst Ongelijkheid: gebrek aan solidariteit Ontmenselijking: vervreemding en uitsluiting Onveiligheid: terreur, oorlog, dictatuur Het weefsel van mens, natuur en economie 8 Samenvatting 23 4 Krachtbronnen Internationale organisaties Denkbeelden en inspiratiebronnen Mensen Natuur Wetenschap en techniek Ondernemen Studenten Samenwerking 62 Samenvatting 66 Deel 2 Oplossingsrichtingen 69 5 Hier en Daar 7 5.

China: groei, maar niet in mensenrechten India: hightech versus platteland EU: vergrijzend Europa Ecowas: explosieve bevolkingsgroei in Afrika Gedeelde verantwoordelijkheid Samenvatting Nu en Later Leren van het verleden 6 6. Het eerste deel, met de hoofdstukken tot en met 4, analyseert de situatie in de wereld met betrekking tot duurzame ontwikkeling. Het tweede deel, bestaande uit hoofdstuk 5 tot en met 8, geeft een hele reeks oplossingsrichtingen en -methoden ten behoeve van duurzame ontwikkeling.

Anders gezegd: deel roept vragen op, deel 2 geeft antwoorden. Daarna volgt in hoofdstuk 2 en 3 de analyse van een aantal weeffouten : zwakten en bedreigingen, die samen de reden vormen waarom er wereldwijd hard gewerkt wordt aan duurzame ontwikkeling.

De middelen om dat te doen worden beschreven in hoofdstuk 4. In dat hoofdstuk gaat het over een reeks krachtbronnen, de sterkten en kansen die de tegenhangers vormen van de weeffouten. Een analyse van de sterkten, zwakten, kansen en bedreigingen wordt vaak aangeduid als een SWOT-analyse, naar de Engelse termen: strenghts, weaknesses, opportunities, threats.

Vandaar de naam van deel : SWOTanalyse. Dankzij de SWOT-analyse is het mogelijk om aan het eind van hoofdstuk 4 een twaalftal doelen van duurzame ontwikkeling te formuleren die in de komende decennia in ieder geval gehaald zullen moeten worden.

Mens en natuur. Tiel, Hedel, Kerkdriel, Zaltbommel, Kesteren en meer dan tien andere dorpen werden ontruimd. Zelfs in een gedeelte van de grote stad Nijmegen moesten duizenden bewoners gedwongen hun huizen verlaten. Bedrijven werden stilgelegd. Er was haast: er dreigde een grote overstroming. Een kwart miljoen mensen verlieten hun woning. Ze kregen elders een maaltijd en een bed, zoals in het Autotron in Rosmalen. Het had al de hele maand december hevig geregend in Europa. Een geweldige massa water stortte zich via de Rijn en de Maas in de richting van Nederland.

In Limburg stroomde het water over de rivierdijken heen. Venlo en Borgharen kwamen onder water te staan. Voor andere dijken werd gevreesd: doordat ze zich volzogen met water konden ze verslappen en wegspoelen, en dan was een ramp niet te voorkomen.

De dag daarop begon de grote evacuatie. Maar de dijken hielden het. Verstevigd met duizenden vrachtwagens zand bleven ze op hun plaats. Nadat het water in de eerste week van februari langzaam daalde, konden de bewoners weer terug naar huis. De schade bleef beperkt tot waterschade aan enkele duizenden woningen en fabrieken in Venlo en Borgharen en in de uiterwaarden.

Nederland was aan een ramp ontsnapt. Voor de tweede keer al, want in was de situatie al net zo dreigend geweest. Hoofdstuk onderzoekt de betekenis van duurzame ontwikkeling. Bij wijze van verkenning wordt de manier onderzocht waarop Nederland omgaat met het rivierwater dat via ons land naar de zee stroomt.

Daaraan zitten duurzame en minder duurzame kanten. Het volgende onderwerp heeft niet direct met Nederland te maken. Het beschrijft een ernstig probleem, namelijk dat van miljoenen kinderen die blind zijn geworden door gebrek aan vitamine A. Door dat probleem van verschillende kanten te onderzoeken is het mogelijk om een oordeel te vormen over verschillende duurzame oplossingen.

Door bestudering van andere complexe problemen, zoals milieuvervuiling, armoede en overbevolking, ontstaat inzicht in de ingewikkelde samenhang tussen al die problemen, waaruit de noodzaak blijkt om ze op een grondige en duurzame manier aan te pakken.

Duurzame ontwikkeling heeft te maken met de verdeling van welvaart tussen de verschillende delen van de wereld van nu. Maar ook met de verdeling daarvan tussen de mensheid van nu en die van de toekomst. Om die twee kanten begrijpelijk te maken, maakt het hoofdstuk gebruik van de vaak gehanteerde begrippen hier en daar en nu en later.

De toepassing ervan wordt geoefend aan de hand van een aantal casussen. Een tweede manier die vaak gebruikt wordt om duurzame ontwikkeling in te delen is die van de drie woorden: mensen, milieu en economie. Deze staan beter bekend onder hun Engelse namen: people, planet en profit, ook wel: prosperity. De casussen in dit hoofdstuk worden gebruikt om te oefenen met deze driedeling.

Aan duurzame ontwikkeling kan worden gewerkt door landen, regeringen en multinationale bedrijven. Dat is top-down. Maar ook individuele mensen kunnen zich inzetten voor duurzame ontwikkeling, in hun eentje of in groepen: bottomup. Mens en natuur De openingscasus gaat over de eeuwenoude strijd van de Nederlanders met het water.

In de loop van de afgelopen duizend jaar zijn er veel overstromingen geweest, zowel vanuit de zee als door de rivieren. Nederland is niet voor niets internationaal befaamd om zijn dijken. Na de grote watersnoodramp in , waarbij meer dan mensen omkwamen, werd het Deltaplan uitgevoerd. Dijken werden verhoogd en stormvloedkeringen werden in de rivierdelta s gelegd.

Toen dat allemaal voltooid was, dachten veel mensen dat het land nu definitief veilig was voor overstromingen. Helaas bleek dat niet waar. Zowel in als in leverden de grote rivieren een onaangename verrassing. Tot tweemaal toe in een paar jaar tijd overstroomden de rivieren het land. Twee keer achter elkaar: dat was opmerkelijk, want de laatste rivieroverstroming daarvoor was lang geleden, in Wat was er aan de hand?

In de loop van werd er gezocht naar oorzaken. Uit onderzoek en uit discussies bleek dat er een aantal oorzaken was. Dat wil zeggen dat kronkels en lussen, meanders, die oorspronkelijk in de rivieren zaten, zijn rechtgetrokken. Dat is gunstig voor de scheepvaart en voor het aanleggen van dijken. Kanaliseren van een rivier Meander Kanaliseren Onder normale omstandigheden merk je daar niet veel van. Maar in de winters van en viel in Europa buitengewoon veel regen, en die regen stroomde voor een flink deel via Nederland naar de zee.

Voor die massa water was niet voldoende ruimte beschikbaar. Dat werd nog erger gemaakt doordat de overloopgebieden waarover de rivieren van nature beschikten, dankzij de dijken niet meer beschikbaar waren. Er waren nog wel de uiterwaarden, de gebieden tussen de zomerdijken en de winterdijken. Maar in die uiterwaarden waren inmiddels nogal wat huizen en boerderijen gebouwd zie figuur.

CATHERINE ACHOLONU PDF

Basisboek Duurzame ontwikkeling

Morr If you are a seller for this product, would you like to suggest updates through seller support? Amazon Renewed Refurbished products with a warranty. Share your thoughts with other customers. Textbooks with documents available. The best study guides. Have you written lots of lecture summaries or notes?

AFFIRMATION JOSE FELICIANO PDF

Basisboek Duurzame Ontwikkeling - 3e druk 2015

.

JOHN EARGLE PDF

Basisboek Duurzame Ontwikkeling

.

Related Articles